Hörselrehabilitering i Norden

2016-07-04 Jonas Birkelöf

Nordiskt Audiologiskt Sällskap (NAS), som har över 30 medlemsorganisationer, beslutade år 2014 att genomföra en kartläggning av hörselrehabilitering i Norden. Syftet var att få en bild hur hörselrehabilitering och hörapparatutprovning fungerar i de olika länderna. Rapporten innehåller fem delrapporter från de nordiska länderna samt en sammanfattning.

Rapporterna belyser epidemiologi, organisation samt finansiering. Vidare belyses medi­cinska, tekniska, pedagogiska, psykologiska och sociala perspektiv. Kostnader för hörselrehabilitering redovisas där så har varit möjligt. De brukarorganisationer som arbetar i olika länder är beskrivna samt framtidstankar.

Rapporterna belyser olikheter men också likheter. I rapporterna framkommer framför allt en oro för fragmentisering av hörselvård, bristande organisatorisk styrning, svårigheter att överblicka kostnader och insatser samt en stor oro inför framtiden med förändrad epidemiologi, åldersstruktur mm. Dessa rapporter är mycket väl värda att läsa och ger en mycket tydlig bild av hörsel­reha­bili­tering i Norden.

Mycket läsnöje!

Claes Möller
Professor, överläkare
Audiologiska kliniken/Audiologiskt forskningscentrum
Universitetssjukhuset i Örebro

 

Filer för nedladdning

 Hörserrehabilitering i Norden, Danmark
 Hörserrehabilitering i Norden, Finland
 Hörserrehabilitering i Norden, Island
 Hörserrehabilitering i Norden, Norge
 Hörserrehabilitering i Norden, Sverige
 Hörserrehabilitering i Norden (sammanfattning)
 Hearing Care in the Nordic Countries (summary)

Filerna finns även på nas.dk under "Arkiv".

 

Hearing care in the Nordic countries

The Nordic Audiological Society (NAS) with more than 30 participating organizations decided in 2014 to perform a survey of hearing care in the five Nordic countries. The aims were to give pictures of hearing care and hearing aid uptake in the Nordic countries. This report comprises five reports from the Nordic countries and a summary.

The reports elucidate epidemiology, organization and financing. Medical, technical, teaching and psycho-social perspectives are discussed.  Total cost for hearing care is reported where possible. The consumer organizations are listed and finally the reports give thoughts about the future.

The reports enlighten differences between the Nordic countries but also similarities. In these reports the main concern is an ongoing fragmentation of hearing care, unclear organization and difficulties in estimations of costs and achievements.  All reports have great concerns regarding the future due to changes in epidemiology, age structures etc. The summary is worth studying since it gives a clear picture of hearing care in the Nordic countries. The reports are written in Swedish, Danish, Norwegian and English (Finland).

Enjoy!

Claes Möller

Tillbaka